Вяра Милушева

Ключови думи: растеж, оценка, цветна металургия, индустриална фирма

Резюме

Индустриалният растеж е многоаспектно понятие с изключителна важност за развитието на бизнеса. По своята същност растежът на предприятията се свързва с използването на възможностите, характерни за съответната фаза от неговия жизнен цикъл. Той е процес на нарастване на размера чрез увеличаване на количеството на производствените ресурси и степента на ефективност на използване и от тук – увеличаване на продажбите.
Настоящата публикация има за цел да представи инструментариум за оценка на растежа на предприятията и по-конкретно предприятия, които се занимават с производствена дейност, а също така да представят част от резултати на емпирично проучване свързано с индустриалния растеж на „Аурубис“ АД. Изборът на предприятие произтича от важността на сектор „Цветна металургия“ за развитието на индустриалния растеж на макро равнище и мястото на фирмата като лидер в сектора.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.