проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

УНСС, кат. Национална и регионална сигурност

Резюме 

Докладът разглежда разходите за отбрана на Република България за последните пет години, свързаните с това модернизационни проекти и връзката с отбранителната индустрия. Направен е изводът, че отбраната е недофинансирана, има възможности за отбранително – индустриално- сътрудничество (които обаче не се използват) и че увеличеното производство и износ на българската отбранителна индустрия се дължат на външни фактори. Регионалните конфликти стимулират развитието на отбранителната промишленост, като съществена част от растежа се обяснява с увеличен реекспорт.

Kлючови думи: разходи за отбрана, търговия с оръжие, отбранителна индустрия

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.