ас. д-р Олег Милев, проф. д-р Иван Георгиев

Резюме

В настоящата статия се акцентира върху връзките и взаимозависимостите между видовете разходи и равнището на производство по групи продукти.

В обхвата на изследването влизат фирми от хранителната индустрия в област Стара Загора с предмет на дейност преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в периода 2013 – 2017 година.

Въз основа на извършен анализ на измененията в средните постоянни, средните променливи, средните съвкупни и маржиналните разходи се проследява тенденцията и взаимозависимостите свързани със средния и маржинален продукт.

Изследването на тези зависимости позволява формулиране на конкретни изводи свързани с прага (граница) на намаляваща възвръщаемост на разходите, минимума на променлива издръжка и оптимума на съвкупните разходи при преработката и консервирането на плодове и зеленчуци.

Ключови думи: видове разходи, продукция, количествени взаимозависимости, възвръщаемост на разходите, средни и маржинални величини.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.