доц. д-р Николай Карев

Резюме

Целта на доклада е да се извърши оценка на икономическата ефективност от направените инвестиции в техника и технологии под формата на технологичен трансфер в предприятията за производство на облекло от текстил. Въз основа на оценката е определен ефекта от извършения технологичен трансфер и са определени съществуващите към момента тенденции в тяхното развитие.

На база на набраната информация относно разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, и чрез приложението на хоризонталния финансов анализ, е проследено изменението на извършените от предприятията инвестиции в средносрочен период от време. Чрез изследване динамиката на рентабилността е определен ефектът от трансфера на технологии върху цялостната дейност на предприятията в сектора производство на облекло от текстил.

Ключови думи: технологичен трансфер, инвестиции, икономически ефект, производство на облекло

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.