Петя Славова

Ключови думи: управление, бизнес процеси, показатели за ефективност, здравни услуги

Резюме

Проучването на множество литературни източници, полезни практики и статистически данни показва наличие на методически празноти свързани с въпросите относно методи за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в медицинските заведения. Основната цел на изследването е да се представи актуалното състояние на управлението на важни за здравното заведение процеси, а също така да се докаже полезността на софтуерните инструменти при усъвършенстване на бизнес процесите с цел подобряване на управлението им. Обект на изследването в статията е Клиника по Урология като част от управленската структура на Университетска болница. Заедно с извършения анализ на резултатите от изследването е направен и сравнителен анализ между резултатите, предоставени преди внедряването на балансираната система от показатели за ефективност (BSc) от здравното заведение и са изведени закономерности, характеризиращи приложимостта на адаптирана методика за усъвършенстване управлението на бизнес процесите чрез балансирана система от показатели за ефективност.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.