гл.ас. д-р Петя Славова

Резюме

Проучването на множество литературни източници, полезни практики и статистически данни показва наличие на методически празноти свързани с въпросите относно методи за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в медицинските заведения. Основната цел на изследването е да се представи актуалното състояние на управлението на важни за здравното заведение процеси, а също така да се докаже полезността на софтуерните инструменти при усъвършенстване на бизнес процесите с цел подобряване на управлението им. Обект на изследването в статията е Клиника по Урология като част от управленската структура на Университетска болница. Заедно с извършения анализ на резултатите от изследването е направен и сравнителен анализ между резултатите, предоставени преди внедряването на балансираната система от показатели за ефективност (BSc) от здравното заведение и са изведени закономерности, характеризиращи приложимостта на адаптирана методика за усъвършенстване управлението на бизнес процесите чрез балансирана система от показатели за ефективност.

Ключови думи: управление, бизнес процеси, показатели за ефективност, здравни услуги

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.