Младен Велев, Сия Велева

Ключови думи: иновации, иновационен капацитет, детерминанти, фактори, резултати, изследване

Резюме

С нарастването на актуалността на проблемите и значението на иновациите се увеличава и интересът към теоретичното осветляване и емпиричното изследване на различни аспекти на иновационния капацитет на предприятията. Расте броят на научните публикации в тези области. Обаче редица важни проблеми се нуждаят от допълнително проучване, което дава основание да се извършват нови изследвания в определени направления. Такова направление е и проучването на влиянието на факторите на иновационния капацитет на предприятията върху иновационната им активност.
Предвид на това, целта на настоящото изложение е накратко да представи резултатите от емпирично проучване на влиянието на факторите на иновационния капацитет върху иновационната активност на български индустриални предприятия. Авторите се надяват, че така биха предизвикали дискусия, относно тези и други подобни въпроси, свързани с тази тематика, а резултатите биха подпомогнали предприятията при вземане на управленски решения за насочване на иновационните усилия и инвестициите, както и при разработването на стратегии за развитие.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.