доц. д-р Цветана Стоянова

Резюме:

Иновационната система на България работи под потенциала си, независимо дали измерен спрямо разходите на системата (разходи за НИРД), или продуктите (брой патенти, лицензи и публикации), или спрямо приноса на иновациите за икономическия растеж (стойност на износа на високотехнологични стоки). За да се подобри позицията на България по отношение на конкурентноспособността и да се придвижи страната нагоре в световните и в европейските класации, трябва да се предприемат мерки, които да превърнат иновациите в двигател за износа, създаване на работни места и растеж. Иновацията е един от ключовите фактори за успеха на бизнеса, защото чрез тях се създават нови решения, продукти и услуги.

Също така чрез иновации редица организационни проблеми могат да бъдат решени по съвсем нов и понякога революционен начин. През последните няколко десетилетия бяха разработени всеобхватни методологии и принципи за прилагане на иновациите в управлението и управлението с цел стандартизиране на добри и ефективни практики, така че те да могат бързо и лесно да се прилагат към различни видове организации. В тази публикация иновациите ще се разглеждат като фактор за интелигентен бизнес растеж.

Ключови думи: иновации, бизнес растеж, интелигентен растеж, иновационни индекси, конкурентоспособност

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.