гл.ас. д-р Марин Гешков

Резюме

Световната икономическа криза възниква през 2008 г. първоначално  в САЩ, като постепенно се разпространява се отвъд Атлантическия океан и към  началото на 2009 г. засяга всички европейски страни. Целта на този доклад е да анализира ефекта от световната икономическа криза върху кариерното развитие на персонала в индустриалната фирма и да се посочат начини за смекчаване на отрицателните ефекти върху израстването на персонала по време на икономическа криза. Нашият доклад ще бъде организиран по следния начин: Глава 1 – Въведение, Глава 2 – Кариерно развитие на персонала, Глава 3 – Ефектът на икономическата криза върху кариерното развитие, Глава 4 – Заключение.

Ключови думи: кариерно развитие, икономическа криза, вземане на решения

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.