Любомир Любенов

Ключови думи: клъстер, пчеларство, област Русе

Резюме

Установено е, че българският агросектор се характеризира с много нисък брой и дял на създадените и оцелелите клъстери, в резултат на ниската му степен на интеграция в хоризонтален и вертикален план, ниска предприемаческа култура и сдружаване, слабо развити земеделски стопанства, браншови организации и агропазари. Има само няколко успешни опита за изграждане на клъстери в българското земеделие, сред които липсва такъв в сектор Пчеларство. За област Русе е констатирано наличието на много благоприятни условия за изграждане на регионален пчеларски клъстер, след което са анализирани основните стъпки за формиране и преодоляване на трудностите. Изграждането на регионален пчеларски клъстер в област Русе и реализирането на интеграционна политика по цялата верига на доставки на пчелните продукти, ще осигури иновации и конкурентоспособност, поради което е базова стратегия за оцеляване и просперитет и на националното пчеларство.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.