Мария Митева

Ключови думи: ефективност на обучението, променливи, човешки ресурси

Резюме

Ефективността на обучението, е сред най-важните проблеми в областта на обучението на човешките ресурси в организациите, а също така, широко дискутирана тема, сред учени, изследователи и експерти. Ефективността на обучението е повлияна от множество променливи, които оказват пряко въздействие върху успеха на обучителните дейности и практики. Познаването и разбирането на начина, по който тези фактори въздействат върху успеха на обучението, както и механизмите, с които да бъдат повлияни в положителна посока, от страна на организациите, ще спомогне за подобряването на ефективността на обучителната им практика. Целта на настоящия доклад е да изследва факторите, които влияят върху ефективността на обучението и да идентифицира онези от тях, които имат най-силно въздействие върху ефективността обучението в организационния контекст и подлежат на целенасочено въздействие, подобрение и управление от страна на организациите.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.