доц. д-р Радко Радев

Резюме

Настоящият доклад има за цел да разкрие някои специфични аспекти на приложението на процеса на бизнес планиране в индустриалните предприятие в България, свързани с неговия обхват и конкретни етапи. Докладът, също така, разглежда важността на тактическото бизнес планиране и връзката му със стратегическото такова. Накратко е представена методологичната рамка на емпиричното изследване, проведено сред извадка от фирми от индустриалния сектор в България.

Ключови думи: бизнес планиране, индустриални фирми, маркетингова концепция

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.