Дариел Игнатов

Резюме

С навлизането на услугите в живота на крайните и бизнес потребители все повече на преден план излиза въпроса за организация на маркетинговата дейност на тези фирми. Традиционното разбиране, което се наблюдава в голямата част от българските фирми от този сектор на икономиката е традиционно и обхваща основно структурното включване на маркетинга.

Практиката показва, че мястото на маркетинга в сектора на услугите е далеч от добрите световни практики. Това налага да се разгледат следните въпроси: какво представлява организацията на фирмата и какви са проблемите в организацията на маркетинга във фирмите от сектор услуги.

Докладът представлява теоретико-методологическо изследване, в което в първия параграф са разгледани теоретичните основи на организация и организация на маркетинга, а във втория параграф са представени резултати от проведено приложно изследване проведено сред фирми от сектор услуги.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.