доц.д-р Добрин Ганчев, доц.д-р Сергей Найденов

Резюме

Целта на настоящият доклад е да направи опит да представи икономическата картина по отношение на привличането на преки чуждестранни инвестиции. На базата на историческия и икономическия  анализ те ще бъдат разгледани през призмата на годишните периода, секторите и териториалната локализация на чуждите капиталови потоци. На тази основа ще бъдат изведени някои идеи и препоръки, които се надяваме да подпомогнат подобряването на инвестиционната среда, както по отношение на инвестиционната активност, така по отношение на инвестиционната привлекателност.

Ключови думи: преки чуждестранни инвестиции, индустриален отрасъл, икономически сектори, инвестиционна активност, инвестиционна привлекателност

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.