Добрин Ганчев, Сергей Найденов

Ключови думи: преки чуждестранни инвестиции, индустриален отрасъл, икономически сектори, инвестиционна активност, инвестиционна привлекателност

Резюме

Целта на настоящият доклад е да направи опит да представи икономическата картина по отношение на привличането на преки чуждестранни инвестиции. На базата на историческия и икономическия анализ те ще бъдат разгледани през призмата на годишните периода, секторите и териториалната локализация на чуждите капиталови потоци. На тази основа ще бъдат изведени някои идеи и препоръки, които се надяваме да подпомогнат подобряването на инвестиционната среда, както по отношение на инвестиционната активност, така по отношение на инвестиционната привлекателност.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.