Димитър Благоев

Ключови думи: иновации, среда за иновации, Национална иновационна система, конкурентоспособност

Резюме

Научно-техническия прогрес на човечеството винаги е бил в основата на неговото развитие и усъвършенстване. Една от основните форми на този прогрес, с изцяло практико-приложно съдържание и намираща най-пълно влияние върху икономическия, социалния и общо житейския статус на обществото са иновациите. Иновациите, които са движещата сила на националните икономики, иновациите, които са в основата на увеличаването на благосъстоянието, иновациите, които подобряват в значителна степен стандарта и качеството на живот на хората. Имено те се определят от множество автори, изследователи и практици, като ключов елемент за успех в бизнеса и придобиване на трайни конкурентни предимства. Разбира се, за да се генерират иновации е необходимо да има създадена подходяща среда, в която учените, изследователите и предприемачите да развиват своя креативен и съзидателен потенциал. Целта на настоящия доклад е да проследи изградеността и степента на функционалност на средата за иновации в България и на тази база да се откроят основни причини за негативната тенденция, страната ни да заема „призовите“ последни места в редица класации по степен на иновативност на националните икономики.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.