доц. д-р Димитър Благоев

Резюме:

Научно-техническия прогрес на човечеството винаги е бил в основата на неговото развитие и усъвършенстване. Една от основните форми на този прогрес, с изцяло практико-приложно съдържание и намираща най-пълно влияние върху икономическия, социалния и общо житейския статус на обществото са иновациите. Иновациите, които са движещата сила на националните икономики, иновациите, които са в основата на увеличаването на благосъстоянието, иновациите, които подобряват в значителна степен стандарта и качеството на живот на хората.

Именно те се определят от множество автори, изследователи и практици, като ключов елемент за успех в бизнеса и придобиване на трайни конкурентни предимства. Разбира се, за да се генерират иновации е необходимо да има създадена подходяща среда, в която учените, изследователите и предприемачите да развиват своя креативен и съзидателен потенциал. Целта на настоящия доклад е да проследи изградеността и степента на функционалност на средата за иновации в България и на тази база да се откроят основни причини за негативната тенденция, страната ни да заема „призовите“ последни места в редица класации по степен на иновативност на националните икономики.

Ключови думи: иновации, среда за иновации, Национална иновационна система, конкурентоспособност

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.