гл. ас. д-р Даниел Йорданов

Резюме

Докладът цели да анализира състоянието и да изведе тенденции, свързани с развитието на капиталовия пазар, както и възможностите и предимствата, който дава като механизъм за финансиране дейността на компанията. При оценката на състоянието на капиталовия пазар в България е използвана информация от Комисията за финансов надзор, данни от БФБ-София и собствени изчисления. В съвременната история на българския капиталов пазар, и особено вторичния пазар се отъждествява с БФБ-София.

Показателите от търговията там в голяма степен се възприемат като картина за състоянието и перспективите за развитие на пазара. На база на този подход в настоящия материал, където борсовите показатели дават аналитична основа за разглеждане на перспективите и възможностите пред българските компании  за финансиране през БФБ-София, както и да се извадят някой предимства от предприемането на подобен ход.

Ключови думи: Капиталов пазар, БФБ-София, Инвестиции, IPO, финансови инструменти

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.