ФАЗИ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА ВЪВ ФИРМИТЕ

Мариета Маринова

Резюме:

Докладът разглежда развитието на фирмената култура като отражение на развитието на фирмата. Тя е израснала поставяйки началото и още при зараждането на идеята за създаване на фирмата, но може да бъде разрушена изключително бързо. Тя произлиза от три основни източника: от убежденията и ценностите на предприемача, от историята и опита на членовете а групата и от убежденията и ценностите на новопостъпващите членове на групата. Ще бъдат разгледани фазите на развитие на фирмената култура с техните особености и специфични влияния върху жизненият цикъл на културата в една организация. Познаването на фазите на развитие и способността да се оцени на какъв етап от развитието си се намира предприятието води до по-добро разбиране на съществуващите проблеми и до откриване на предизвикателства. (more…)

СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЯ

Радостин Бояджиев

Резюме

Докладът ще представи модел за управление на портфейл на инвестиционни проекти в бизнес организации при инвестиране в реални активи. Ще се проведе симулация, за да се покажат ползите от модела и очакваните резултати. (more…)

ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МАРКЕТИНГА В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Дариел Игнатов

Резюме

С навлизането на услугите в живота на крайните и бизнес потребители все повече на преден план излиза въпроса за организация на маркетинговата дейност на тези фирми. Традиционното разбиране, което се наблюдава в голямата част от българските фирми от този сектор на икономиката е традиционно и обхваща основно структурното включване на маркетинга. (more…)

АСПЕКТИ НА РАСТЕЖА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД

гл.ас.д-р Вяра Милушева

Резюме

Индустриалният растеж е многоаспектно понятие с изключителна важност за развитието на бизнеса. По своята същност растежът на предприятията се свързва с използването на възможностите, характерни за съответната фаза от неговия жизнен цикъл. Той е процес на нарастване на размера чрез увеличаване на количеството на производствените ресурси и степента на ефективност на използване и от тук – увеличаване на продажбите. (more…)

МОДЕЛИ НА КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ас. д.ик. н. Стоян Коев

Резюме

Дългогодишният интерес към комуникационните умения и комуникационната компетентност се подхранва от фактa, че хората се различават в социалната си компетентност и качеството на комуникативното си представяне. В частност в бизнес средата тази компетентност оказва значително влияние върху професионалния и личен успех и удовлетворение. Обширните изследвания в областта се стремят да открият ключовите фактори, които оказват влияние върху индивидуалната комуникативна компетентност и подобряването на комуникативното представяне в непозната среда. (more…)

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ИНОВАТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

гл.ас. д-р Зорница Йорданова

Резюме

Целта на доклада е да се изследва емпирично каква е взаимовръзката между усилията на бизнес организациите да управляват своята организационна иновативност и използването на управленски информационни системи в дейността им. Организационните иновации в проучването са ограничени до обхвата на иновативния потенциал и иновативните способности, които са дефинирани от Модела за иновативно лидерство на бизнес организация. Основната хипотеза в изследванията е силната връзка между организационните иновации и използването на някои основни системи за бизнес информация и управление на процеси като ERP, CRM и BI. Респондентите, участващи в проучването са средно и високо ниво мениджъри и резултатите показват не само обхвата и областта на идентифицираните взаимоотношения между тези две управленски области, но и демонстрират съществуващата положителна връзка между постиженията на иновациите и използването на управленски информационни системи. (more…)

ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

доц. д-р Николай Карев

Резюме

Целта на доклада е да се извърши оценка на икономическата ефективност от направените инвестиции в техника и технологии под формата на технологичен трансфер в предприятията за производство на облекло от текстил. Въз основа на оценката е определен ефекта от извършения технологичен трансфер и са определени съществуващите към момента тенденции в тяхното развитие. (more…)

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ РАЗХОДИТЕ И ПРОДУКЦИЯТА ПРИ ПРЕРАБОТКАТА И КОНСЕРВИРАНЕТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ас. д-р Олег Милев, проф. д-р Иван Георгиев

Резюме

В настоящата статия се акцентира върху връзките и взаимозависимостите между видовете разходи и равнището на производство по групи продукти.

В обхвата на изследването влизат фирми от хранителната индустрия в област Стара Загора с предмет на дейност преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в периода 2013 – 2017 година. (more…)

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ И ИНДУСТРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ

проф.д-р Валентин Велев

Резюме

Анализирани са глобалните тенденции при потреблението на минералните ресурси, като базисен компонент в политиката за устойчивото развитие. Изводът е, че светът все още има техногенно отношение към минералните ресурси и ги консумира екстензивно, въпреки съвременните технологични постижения. За България като „минна страна”, оценката за мястото на минните дейности в индустриалния сектор остава противоречива. Основна е отговорността на държавата с пасивното си отношение към системата по потребление на невъстановимите минерални ресурси. (more…)

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR)

гл. ас. д-р Петя Биолчева , Георги Средков

Резюме

Въвеждането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е сред най -значителните промени в европейското законодателство през последните две десетилетия. Поддържането на съответствие с него е важна задача за всички администратори на личи данни в ЕС. Важна част от защитата на лични данни се отдава на оценката на въздействието за сигурността на данните. Настоящият доклад илюстрира как може да бъде извършена спомената оценка на  базата на два утвърдени метода и вяжданията на българският регулативен орган. (more…)

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕTO НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА

гл.ас. д-р Петя Славова

Резюме

Проучването на множество литературни източници, полезни практики и статистически данни показва наличие на методически празноти свързани с въпросите относно методи за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в медицинските заведения. Основната цел на изследването е да се представи актуалното състояние на управлението на важни за здравното заведение процеси, а също така да се докаже полезността на софтуерните инструменти при усъвършенстване на бизнес процесите с цел подобряване на управлението им. Обект на изследването в статията е Клиника по Урология като част от управленската структура на Университетска болница. Заедно с извършения анализ на резултатите от изследването е направен и сравнителен анализ между резултатите, предоставени преди внедряването на балансираната система от показатели за ефективност (BSc) от здравното заведение и са изведени закономерности, характеризиращи приложимостта на адаптирана методика за усъвършенстване управлението на бизнес процесите чрез балансирана система от показатели за ефективност. (more…)

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО НЕЗАМЕНИМ ФАКТОР ЗА БИЗНЕС РАСТЕЖ

гл.ас. д-р инж. Фахри Идриз

Absract

For every business, which wants to grow and develop, the first and most important rule is to invest in its human resource. The most important investment a business can make is to educate its human resources. In many sectors human labour is and will remain irreplaceable. One of the most substantial aspects regarding business growth is competitive power. This competitive power is discovered, used and acknowledged by the management. Managers use the potential of the skilled workers to increase their business’ production directly or indirectly, while motivating them to reach a climax in their professional development. Every industry, thanks to its successful managers and marketers, can offer high-quality products and service.Human resources are the main component for successful business. (more…)

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО

Мария Митева

Резюме

Ефективността на обучението, е сред най-важните проблеми в областта на обучението на човешките ресурси в организациите, а също така, широко дискутирана тема, сред учени, изследователи и експерти. Ефективността на обучението е повлияна от множество променливи, които оказват пряко въздействие върху успеха на обучителните дейности и практики. Познаването и разбирането на начина, по който тези фактори въздействат върху успеха на обучението, както и механизмите, с които да бъдат повлияни в положителна посока, от страна на организациите, ще спомогне за подобряването на ефективността на обучителната им практика.  Целта на настоящия доклад е да изследва факторите, които влияят върху ефективността на обучението и да идентифицира онези от тях, които имат най-силно въздействие върху ефективността обучението в организационния контекст и подлежат на целенасочено въздействие, подобрение и управление от страна на организациите. (more…)

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА ПО ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

гл.ас. д-р Марин Гешков

Резюме

Световната икономическа криза възниква през 2008 г. първоначално  в САЩ, като постепенно се разпространява се отвъд Атлантическия океан и към  началото на 2009 г. засяга всички европейски страни. Целта на този доклад е да анализира ефекта от световната икономическа криза върху кариерното развитие на персонала в индустриалната фирма и да се посочат начини за смекчаване на отрицателните ефекти върху израстването на персонала по време на икономическа криза. Нашият доклад ще бъде организиран по следния начин: Глава 1 – Въведение, Глава 2 – Кариерно развитие на персонала, Глава 3 – Ефектът на икономическата криза върху кариерното развитие, Глава 4 – Заключение. (more…)

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ТРУДОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСРУСИ

Стефка Масалджийска

Резюме

През последните десетилетия се увеличава броят на теоретичните изследвания, които са свързани с психологическите аспекти при управлението на човешките ресурси. В контекста на поведенческите науки е напълно естествена ориентацията на учени и изследователи към вътрешната същност на индивидите, към мисловните процеси и чувства на хората в труда и оттук към произтичащото от тях трудово поведение. В основата на резултатите в трудовата дейност стои определено поведение на служителите. Множество фактори влияят върху поведението на служителите в трудовата им дейност. Емоционалната интелигентност е един от тези фактори, които е ключов и представлява съвкупност от способности и умения, които активизират поведението на служителите на работното място, в посока, удовлетворяваща както организацията, така и тях самите. (more…)

ПРЕДИМСТВАТА НА ЛИДЕРСКИТЕ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

гл.ас.д-р инж. Фахри Идриз

Abstract:

The high levels of process automation, the rapid upgrading of technologies, the renewal of methods, puts people in a unique source of competitive advantage for all organizations. Their ability to generate ideas, to improve themselves as a workforce, awakens to leaders the idea of ​​effective approaches to human resource management. Good management methods provide a good competitive advantage. The leader as a group leader is focusing on developing the skills and knowledge of his team, rediscovering the talents of individuals, forming the perfect mechanism – the good team. (more…)

ANALYSIS AND ESTIMATION OF THE PROFITABILITY OF FOREST CERTIFICATION IN MODEL FOREST AREAS IN BULGARIA

Emil Kitchoukov, Nikola Stoyanov, Tsvetelina Simeonova-Zarcin, Todor Stoyanov

Abstract

Forest certification plays an important role in supporting and ensuring sustainable forest management. By March 2016, there are 19 forest enterprises in Bulgaria certified to the FSC for sustainable forest management. Certified forest areas are 807,833.80 ha, which represents 19% of all forest areas in the country. The first two Forest Management Standards (FSC) were obtained in 2006. The interest in certification has grown in recent years, as is the case for the past year. As of November 2017, the FM FSC certified hunting and forestry forest enterprises are 72 in number, part of which are included in group certificates of the respective state-owned enterprises in whose territory they are located. Certified forest area in Bulgaria in November 2017 is 1 315 594 ha. Issues related to forest certification and sustainable forest management and wood processing management in the country are gaining momentum. (more…)

UNDERSTANDING OF LEADERSHIP THROUGHOUT HISTORY

Zornica Dimitrova

Abstract

In order to understand the actual meaning of today’s terms Leadership and Leader, there has to be a clear view on what there meaning and form were in different eras. Every era, has different needs and accordingly it grants the terms directing, leading, managing, handling and etc. with a specific meaning. Theory in general is created accordingly to specific needs in order to explain them and put them in a frame, so based on those assumptions, they can be developed for every upcoming generation. (more…)

PEER-TO-PEER LENDING. SOCIAL MARKETPLACE, CROWDFUNDING OR FINANCE 2.0?

Sotir Ivanov, Zlatko Zlatkov

Abstract

With each passing year the peer-to-peer lending becomes more popular. The increased numbers of users and provided loans through the P2P platforms led us to write this paper to clarify what peer-to-peer lending is and what are the benefits and the flaws of using such platforms. Are they just peer-to-peer or they have evolved in something more complexed with the participation of more “players” like institutional investors, banks and venture capital funds? We shall examine the connections between peer-to-peer lending and other widely discussed terms, such as crowdfunding, social marketplace and finance 2.0. As a conclusion we will give our prediction about the mutual future of technologies and lending. (more…)

THE WINE CLUSTER CHALLENGE IN BULGARIA – MISSION (IM)POSSIBLE

Gergana Dimitrova

Abstract

In the Bulgarian wine industry, where micro, small and medium-sized enterprises predominantly function, the formation of new methods of competitive behavior becomes an almost axiomatic condition for adapting to changes in the environment and positioning in the competitive market. This is a prerequisite for redirecting the individual efforts of the winemakers to cooperate in order to create sustainable associations, to achieve a synergetic effect from their joint activities and to increase their competitiveness. In this regard, the purpose of the report is to reveal the efficiency of the integration processes in the sector, as an opportunity to utilize the competitive potential and as the basis for the construction and sustainable function of wine clusters. (more…)

CREATING THE CONDITIONS FOR BROADBAND BUSINESS ENTREPRENEURSHIP TO ENSURE LASTING SUCCESS FOR THE BULGARIAN SOCIETY

Bozhidar I. Hadzhiev, Valentina Nikolova-Alexieva, Iva T. Bachvarova

Abstract

The theory and practice of broadband entrepreneurship is a fact, already. As stated in some research, “…In the modern world of business, entrepreneurship is becoming increasingly broadband and affects the creation of changes in every business space, at every level in every industrial and territorial dimension“. This is entrepreneurship driven by broadband shopping of goods and services, instant communications, negotiations and orders. It is based on the ideas of Complex Reengineering theory, the three-star model and the seven concepts of this theory. (more…)

THE IMPACT OF THE FACTOR “TRUST” ON THE SUCCESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED VIRTUAL SYSTEM SUPPLIERS

Norbert G. Brink

Abstract

In the last four decades, the industry has changed significantly. While there has been a reduction in the life cycles of both products and technologies, the complexity inherent in industrial production has grown. The process of globalization brings many new challenges. Especially the entire automotive industry is dominated by a few but very large system suppliers. Small and medium-sized suppliers are under pressure to change. Basic strategy changes and new organizational models are required. One possibility is the network-like collaboration of various companies as a virtual system supplier (hereinafter called “VISYSUP”). (more…)

INCREASING ORGANIZATION’S PERFORMANCE BY DRIVING BUSINESS AGILITY AND OPERATIONAL EXCELLENCE THROUGH BPM

Valentina Nikolova-Alexieva, Toni Mihova, Mina Angelova, Magdalena Damianova-Bakardzhieva

Abstract

In terms of becoming and remaining competitive as well as successful, a business should boost its processes continuously. If it fails to do so, it can result in lower revenues, higher costs, fewer satisfied clients, and lesser motivated employees. Business Process Management (BPM) is a strong tool that can be used by a business for keeping every aspect of operations running ultimately. The focus of the research was to measure the process maturity and management’ mindset exhibited through innovativeness, creativity, business alertness and risk taking and how these attributes contributed to the organizational performance. (more…)

ASSIMILATION OF RESOURCES FROM THE OPERATIONAL PROGRAMME “SME INITIATIVE” 2014-2020 IN BULGARIA

Aglika Kaneva

Abstract

In this paper, the Operational Programme “SME Initiative” has been presented during programming period 2014 – 2020 in Bulgaria. The absorption has been examined of the resources from the Programme until now. Major trends of assimilation of the resources from the Operational Programme “SME Initiative” during programming period 2014 – 2020 in Bulgaria have been outlined. (more…)

FOREST COOPERATIVES AS A SOCIAL INNOVATION APPROACH IN THE BIO – ECONOMY

Todor Stoyanov

Abstract

The aim of the present article is to study the current conditions for the development of the cooperatives in Bulgaria as a social – innovative approach in the field of bio – economy and to show the positive effect of their use and development. It also aims to show that forest consumer cooperatives have long been working as socially oriented enterprises in the forest bio-economy sector. A cooperative model was developed as a social enterprise in the forest bio-economy sector, showing the pros and cons of the legislation in the field. (more…)

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRY IN BULGARIA

Paskal Zhelev

Abstract

Food processing industry is the biggest manufacturing industry in Bulgaria with the longest lived traditions. The EU accession of Bulgaria has boosted the competitiveness of the industry that had to comply with strict regulations, faced tough competition but also new investment and trade opportunities. The aim of the paper is to present the current status of the Bulgarian food processing industry in terms of output, investment, employment, foreign trade performance and its prospects for future development. During the last decade the Bulgarian food processing industry has been growing, using its national competitive advantages such as good access to raw materials and low labour costs. (more…)

CRISIS MANAGEMENT: IS IT POSSIBLE TO SOLVE ORGANIZATIONS’ PROBLEMS BY LEAN SIX SIGMA?

Adriana Simeonova, Anton Nedyalkov

Abstract

The purpose of this paper is to discuss a research on the crisis management and is it possible to solve organizations’ problems by Lean Six Sigma as well as to recommend guidelines for future work. The conclusions drawn from the conducted research, the presented arguments, methodology, results and guidelines can be structured in the following main directions according to the objective and tasks set: 1) some theoretical aspects of crisis management and Lean Six Sigma are analyzed; 2) procedure for reaction for business organization in case of crisis has been developed; 3) some guidelines based on Lean Six Sigma for improving quality attributes in business organization are suggested. (more…)

THE FOOD SECTOR IN GREECE AND ITS POSITION IN THE E.U. (2009-2017)

Dr. Dimitrios P. Petropoulos

Abstract

The Greek domestic food industry plays a fundamental role in the Greek processing industry and the Greek economy in general. The food industry steadily is one of the most important sectors of the primary sector of the Greek economy, and one of the driving forces behind Greek processing; in fact, developments in it affect, to a significant extent, Greek production as a whole. The present paper examines the course and position of the food industry in the decade 2009-2017.   The study of this particular decade presents particular interest, considering that it encompasses the period of economic crisis. Other findings and conclusions that will be drawn reveal the behaviour of the above sector, its potential and any weaknesses or opportunities. (more…)

CASE STUDY OF IBC-M: STRATEGIC PLANNING PROCESS IN NON-GOVERNMENTAL HIGHER EDUCATION

Jelena Đokić, Mihone Kerolli-Mustafa

Abstract

Strategic planning process is a method to systematically plan the development and future of higher education institution. Strategic planning processes are considered to be a powerful tool and guideline for helping all levels of higher educational institutions develop their strategies. A strategic planning process model is a comprehensive strategic planning process that puts together Higher Education Institutions and fast growing and demanding market environment. However, the non-governmental higher education institutions like IBC-M have contradictory needs. (more…)

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ НА МУЛТИПРОЕКТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

проф.д.ик.н. Вяра Славянска

Резюме

Неоспорим факт е, че съвременната организация все повече се ориентира към прилагане на проектен подход при изпълнение на голяма част от своите дейности. Това често води до наличието на множество разнообразни, едновременно реализиращи се проекти, което очертава измеренията на т.нар. мултипроектна среда. (more…)

НОВ ПОДХОД КЪМ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – НЕОБХОДИМОСТ, ПАРАМЕТРИ, ПРАКТИКА

доц. д-р Искра Пантелеева

Резюме:

Ролята на трудовото възнаграждение за формиране на желаното поведение на човешките ресурси е неоспорима. Значимостта на този инструмент за по-стигане на фирмените цели е в основата на системите за заплащане и мотивиране в индустриалните предприятия. Базирайки се на връзката „очаквания – цели – заплащане – поведение – резултати”, в доклада са формулирани някои виждания за необходимостта от нов/разширен подход към възнаграждението на труда, с цел постигане на висока степен на ангажираност на заетите и на значими бизнес ползи. Представени са данни от емпирично изследване на стопански субекти от раздел 11 „Производство на напитки” според КИД-2008, проведено през 2018 г. Въз основа на установените резултати са очертани насоки за успешно фирмено поведение в областта на трудовото възнаграждение. (more…)

ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В КОРАБОПЛАВАТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

проф. д-р Светлана Димитракиева, ас.д-р Кристиана Атанасова

Резюме:

Настоящият материал има за цел да акцентира върху тенденциите в развитието на автономното корабоплаване, информационните и компютърни технологии. Разглеждат се само част от съществуващите проекти и технологични иновации. Не е предмет на обсъждане правната рамка на засегнатите въпроси с оглед на факта, че тепърва предстои да бъде оформяна такава. (more…)

КУЛТУРАЛНИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТАЛАНТА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

доц. д-р Кирил Димитров

Резюме

Този доклад е предназначен сбито да очертае някои общи характеристики на здравословната култура в съвременните бизнес организации, които могат да подпомогнат внедряването и закрепването на практиките по управление на таланта при паралелното действие на изградените системи за управление на човешките ресурси. При все че културата е уникална за всяка една компания, счита се, че посочените характеристики са подходящи за всички организации, преследващи конкурентно предимство чрез човешките ресурси, като целенасочено се залага на задължителното им адаптиране според условията на конкретната бизнес среда и състоянието на съответната фирма. (more…)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Радко Радев

Резюме

Настоящият доклад има за цел да разкрие някои специфични аспекти на приложението на процеса на бизнес планиране в индустриалните предприятие в България, свързани с неговия обхват и конкретни етапи. Докладът, също така, разглежда важността на тактическото бизнес планиране и връзката му със стратегическото такова. Накратко е представена методологичната рамка на емпиричното изследване, проведено сред извадка от фирми от индустриалния сектор в България. (more…)

УНИВЕРСИТЕТИТЕ В РЕГИОНАЛНИТЕ ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ

гл.ас. д-р Борислава Стоименова

Резюме

Настоящото разширено резюме обобщава основни резултати от работен доклад на тема „Регионални иновационни системи и конкурентоспособност на университетите“. В доклада се представя идеята за регионалните иновационни системи като мрежи за създаване на ново знание и се идентифицират критерии и показатели за измерване на конкурентоспособността на университетите като елемент на тези системи. (more…)

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА СОФТУЕРА С ОТВОРЕН КОД

Благовеста Велянова

Резюме

Появата и разрастването на предлагането на софтуер като услуга променя изцяло начините, по които може да се доставя, използва и управлява софтуерът. Комерсиалният софтуер с отворен код (COSS) – частно разработван софтуер, базиран на публично достъпен изходен код – представлява бързо разрастващ се пазар за милиарди долари. Самото генериране на стойност, обаче, не води непременно до конкурентоспособност. Основен въпрос е дали компаниите могат да реализират временно или устойчиво конкурентно предимство чрез разработването и предоставянето на софтуер с отворен код. Тази разработка разглежда различни нововъзникващи модели на комерсиализация на софтуера с отворен код, с които се цели генерирането на достатъчно приходи за финансиране на научноизследователската и развойна дейност и маркетинговите активности на компанията-производител, като оценява до каква степен ползата от разработката на софтуер с отворен код може да доведе до (устойчиво) конкурентно предимство. (more…)

СЪСТОЯНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ

гл. ас. д-р Даниел Йорданов

Резюме

Докладът цели да анализира състоянието и да изведе тенденции, свързани с развитието на капиталовия пазар, както и възможностите и предимствата, който дава като механизъм за финансиране дейността на компанията. При оценката на състоянието на капиталовия пазар в България е използвана информация от Комисията за финансов надзор, данни от БФБ-София и собствени изчисления. В съвременната история на българския капиталов пазар, и особено вторичния пазар се отъждествява с БФБ-София. (more…)

КЛЪСТЕРЪТ – СРЕДСТВО ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПЧЕЛАРСТВОТО ОТ ОБЛАСТ РУСЕ

доц .д-р Любомир Любенов

Резюме.

Установено е, че българският агросектор се характеризира с много нисък брой и дял на създадените и оцелелите клъстери, в резултат на ниската му степен на интеграция в хоризонтален и вертикален план, ниска предприемаческа култура и сдружаване, слабо развити земеделски стопанства, браншови организации и агропазари. Има само няколко успешни опита за изграждане на клъстери в българското земеделие, сред които липсва такъв в сектор Пчеларство. За област Русе е констатирано наличието на много благоприятни условия за изграждане на регионален пчеларски клъстер, след което са анализирани основните стъпки за формиране и преодоляване на трудностите. Изграждането на регионален пчеларски клъстер в област Русе и реализирането на интеграционна политика по цялата верига на доставки на пчелните продукти, ще осигури иновации и конкурентоспособност, поради което е базова стратегия за оцеляване и просперитет и на националното пчеларство. (more…)

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАСТЕЖА НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В КОНТЕКСТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Станимир Станев, докторант

Резюме:

Вече повече от десетилетие българската икономика е част от икономическа интеграционна общност, функционираща на основата на сложна съвкупност от правила, критерии и процедури. В рамките на Европейския съюз икономиките на отделните държави членки са достигнали до степен на взаимодействие и взаимообвързаност, каквато не е постигната в никоя друга регионална икономическа структура в световен мащаб. Функциониращият Вътрешен пазар на ЕС, в който са свързани икономиките на 28 отделни национални държави, е уникален по своята същност, има многопластова структура и изисква огромни усилия за организация, координация и управление. Изграждането на този пазар не е еднократен акт, а процес, който продължава и се развива и непрекъснато поставя нови предизвикателства пред държавите участващи в него. (more…)

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНДУСТРИАЛНА ИКОНОМИКА В УНСС – СОФИЯ

гл. ас. д-р Ивайло Иванов

Резюме

През последните години обучението на бакалаврите от специалност „Индустриален бизнес“ в УНСС – София по Индустриална икономика се осъществява в рамките на базовата задължителна дисциплина със същото име. Нейното съществуване е обективен резултат от десетилетното развитие на други базови дисциплини, чийто достоен наследник е тя. Главоломните промени настъпващи в съвременната икономика налагат да се преосмислят и актуализират някои от основните постановки залегнали във философията на обучението по тази дисциплина. Кои са основните предизвикателства пред развитието ѝ и какви са реалните възможности те да бъдат преодолени? (more…)

ТЕХНИКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕКИ БИЗНЕС КОНКУРЕНТИ

доц. д-р Емил Папазов, доц. д-р Людмила Михайлова

Резюме:

В разработката се систематизират най-важните аспекти, свързани с установяване на съществуващи преки конкуренти в рамките на стратегическия микроанализ на фирма. Разглеждат се техники за идентификацията, базирани както на частни (специфични), така и генерични (общи) критерии. Изведат се предимствата и недостатъците на алтернативните подходи, особено с оглед на тяхната приложимост в малки и средни предприятия. (more…)

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

доц.д-р Добрин Ганчев, доц.д-р Сергей Найденов

Резюме

Целта на настоящият доклад е да направи опит да представи икономическата картина по отношение на привличането на преки чуждестранни инвестиции. На базата на историческия и икономическия  анализ те ще бъдат разгледани през призмата на годишните периода, секторите и териториалната локализация на чуждите капиталови потоци. На тази основа ще бъдат изведени някои идеи и препоръки, които се надяваме да подпомогнат подобряването на инвестиционната среда, както по отношение на инвестиционната активност, така по отношение на инвестиционната привлекателност. (more…)

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА СРЕДАТА ЗА ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

доц. д-р Димитър Благоев

Резюме:

Научно-техническия прогрес на човечеството винаги е бил в основата на неговото развитие и усъвършенстване. Една от основните форми на този прогрес, с изцяло практико-приложно съдържание и намираща най-пълно влияние върху икономическия, социалния и общо житейския статус на обществото са иновациите. Иновациите, които са движещата сила на националните икономики, иновациите, които са в основата на увеличаването на благосъстоянието, иновациите, които подобряват в значителна степен стандарта и качеството на живот на хората. (more…)

АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ КАТО ИЗТОЧНИК НА БИЗНЕС РАСТЕЖ

Виолена Ненчева, докторант

Резюме:

Актуалната енергийна ситуация по света се характеризира с широка употреба на традиционните енергийни източници като нефт и природен газ, но на много места вече са създадени специални политики за промяна на начина на потребление на енергия и нагласите на обществеността. Има три групи алтернативни източници на енергия, сред които са биомасата, вятърната и водна енергия и тяхното използване и развитие водят до ефективен бизнес растеж и енергийно преструктуриране. (more…)

МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ

доц.д-р Нончо Димитров

Резюме:

Енергийната сигурност и икономическият растеж са два зависими един от друг показателя. Изследването и създаването на набор от методи, които имат за цел да следят зависимостите на тези два показателя, ще доведе до една устойчива и предвидима енергийна стабилност в България. Оценяването на тези методи е нужно да се извършва от подготвени и високо образовани експерти. А осъзнаването, че планирането на енергийните доставки, енергийната политика и енергийната сигурност е един непрекъснат процес, е предпоставка за въвеждане на иновативни и надеждни методи за повишаване на икономическата независимост и растеж на всички сектори в страната ни. (more…)

БАЛАНСИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

доц. д-р Йорданка Ангелова

Резюме:

Целта на разработката е да изследва и анализира досега използваните методи за резервиране и балансиране на електроенергийната система в страната  и надгради анализа чрез проучване на потенциални алтернативни методи.

Изследването цели да предостави подробна информация не само за фундаментите, но и за актуалните тенденции при балансиране и резервиране на електроенергийни системи. Като основна задача, изледването трябва да съобрази възможните нови алтернативи с българската действителност като предостави първично проучване за целесъобразността на методите и тяхната приложимост. (more…)

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ

доц. д-р Цветана Стоянова

Резюме:

Иновационната система на България работи под потенциала си, независимо дали измерен спрямо разходите на системата (разходи за НИРД), или продуктите (брой патенти, лицензи и публикации), или спрямо приноса на иновациите за икономическия растеж (стойност на износа на високотехнологични стоки). За да се подобри позицията на България по отношение на конкурентноспособността и да се придвижи страната нагоре в световните и в европейските класации, трябва да се предприемат мерки, които да превърнат иновациите в двигател за износа, създаване на работни места и растеж. Иновацията е един от ключовите фактори за успеха на бизнеса, защото чрез тях се създават нови решения, продукти и услуги. (more…)

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

проф.д.ик.н. Младен Велев, гл.ас.д-р Сия Велева

Резюме

С нарастването на актуалността на проблемите и значението на иновациите се увеличава и интересът към теоретичното осветляване и емпиричното изследване на различни аспекти на иновационния капацитет на предприятията. Расте броят на научните публикации в тези области. Обаче редица важни проблеми се нуждаят от допълнително проучване, което дава основание да се извършват нови изследвания в определени направления. Такова направление е и проучването на влиянието на факторите на иновационния капацитет на предприятията върху иновационната им активност. (more…)

КОНКУРЕНТНОТО РАЗУЗНАВАНЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

доц. д-р Илиян Минков, Цанко Иванов

Резюме

Настоящият доклад има за цел да изведе основните предимства, до които би довело приложението на конкурентното разузнаване в индустриалните предприятия. Авторите се фокусират върху положителното влияние върху конкурентоспособността на компаниите, независимо от икономическия сектор, в който те оперират. 

Ключови думи: конкурентоспособност, конкурентно разузнаване, индустрия 4.0

Свали публикацията (PDF)

БЪЛГАРСКАТА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ – 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

УНСС, кат. Национална и регионална сигурност

Резюме 

Докладът разглежда разходите за отбрана на Република България за последните пет години, свързаните с това модернизационни проекти и връзката с отбранителната индустрия. Направен е изводът, че отбраната е недофинансирана, има възможности за отбранително – индустриално- сътрудничество (които обаче не се използват) и че увеличеното производство и износ на българската отбранителна индустрия се дължат на външни фактори. Регионалните конфликти стимулират развитието на отбранителната промишленост, като съществена част от растежа се обяснява с увеличен реекспорт. (more…)

РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

проф. д-р Николай Щерев

Катедра Индустриален бизнес, ind.business@unwe.bg

Резюме

Безспорно българската индустрия е разположена на кръстопът между две коренно различни системи: индустрия на споделянето (или Индустрия 4.0) и индустрия на възможностите (или Аутсорсинг индустрия). Дилемата пред развитието на съвременната българска индустрия се допълва от мерките и средствата (предимно от фондове на ЕС) за дигитализация на българския бизнес и в същото време в създаване на общата нагласа и институционална подкрепа към това, че българската индустрия е част от европейската верига на стойността (предимно на първите й равнища). (more…)