Олег Милев, Иван Георгиев

Ключови думи: видове разходи, продукция, количествени взаимозависимости, възвръщаемост на разходите, средни и маржинални величини

Резюме

В настоящата статия се акцентира върху връзките и взаимозависимостите между видовете разходи и равнището на производство по групи продукти.
В обхвата на изследването влизат фирми от хранителната индустрия в област Стара Загора с предмет на дейност преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в периода 2013 – 2017 година.
Въз основа на извършен анализ на измененията в средните постоянни, средните променливи, средните съвкупни и маржиналните разходи се проследява тенденцията и взаимозависимостите свързани със средния и маржинален продукт.
Изследването на тези зависимости позволява формулиране на конкретни изводи свързани с прага (граница) на намаляваща възвръщаемост на разходите, минимума на променлива издръжка и оптимума на съвкупните разходи при преработката и консервирането на плодове и зеленчуци.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.