Цветана Стоянова

Ключови думи: иновации, бизнес растеж, интелигентен растеж, иновационни индекси, конкурентоспособност

Резюме

Иновационната система на България работи под потенциала си, независимо дали измерен спрямо разходите на системата (разходи за НИРД), или продуктите (брой патенти, лицензи и публикации), или спрямо приноса на иновациите за икономическия растеж (стойност на износа на високотехнологични стоки). За да се подобри позицията на България по отношение на конкурентоспособността и да се придвижи страната нагоре в световните и в европейските класации, трябва да се предприемат мерки, които да превърнат иновациите в двигател за износа, създаване на работни места и растеж. Иновацията е един от ключовите фактори за успеха на бизнеса, защото чрез тях се създават нови решения, продукти и услуги. Също така чрез иновации редица организационни проблеми могат да бъдат решени по съвсем нов и понякога революционен начин. През последните няколко десетилетия бяха разработени всеобхватни методологии и принципи за прилагане на иновациите в управлението и управлението с цел стандартизиране на добри и ефективни практики, така че те да могат бързо и лесно да се прилагат към различни видове организации. В тази публикация иновациите ще се разглеждат като фактор за интелигентен бизнес растеж.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.