Кирил Димитров

Ключови думи: управление на човешките ресурси, управление на таланта, организационна култура, провъзгласена фирмена култура

Резюме

Този доклад е предназначен сбито да очертае някои общи характеристики на здравословната култура в съвременните бизнес организации, които могат да подпомогнат внедряването и закрепването на практиките по управление на таланта при паралелното действие на изградените системи за управление на човешките ресурси. При все че културата е уникална за всяка една компания, счита се, че посочените характеристики са подходящи за всички организации, преследващи конкурентно предимство чрез човешките ресурси, като целенасочено се залага на задължителното им адаптиране според условията на конкретната бизнес среда и състоянието на съответната фирма.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.