доц. д-р Кирил Димитров

Резюме

Този доклад е предназначен сбито да очертае някои общи характеристики на здравословната култура в съвременните бизнес организации, които могат да подпомогнат внедряването и закрепването на практиките по управление на таланта при паралелното действие на изградените системи за управление на човешките ресурси. При все че културата е уникална за всяка една компания, счита се, че посочените характеристики са подходящи за всички организации, преследващи конкурентно предимство чрез човешките ресурси, като целенасочено се залага на задължителното им адаптиране според условията на конкретната бизнес среда и състоянието на съответната фирма.

Ключови думи: управление на човешките ресурси, управление на таланта, организационна култура, провъзгласена фирмена култура.

Abstract

This report is to outline concisely some basic characteristics of healthy culture in contemporary business organizations that may facilitate the implementation and stabilization of talent management practices within the parallel functioning of the already enacted human resource management systems. Although culture is unique for each company, it is considered that the aforementioned characteristics seem to be appropriate for all organizations, pursuing competitive advantage through human resources, purposefully relying on their compulsory adaptation in congruence with dominating forces of the concrete business environment and conditions in the respective firm.

Key words: human resource management, talent management, organization culture, professed firm culture.

JEL: J24, M14, O15.

Свали публикацията (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.