Искра Пантелеева

Ключови думи: ангажираност, трудово представяне, трудово възнаграждение, човешки ресурси, индустриални предприятия

Резюме

Ролята на трудовото възнаграждение за формиране на желаното поведение на човешките ресурси е неоспорима. Значимостта на този инструмент за по-стигане на фирмените цели е в основата на системите за заплащане и мотивиране в индустриалните предприятия. Базирайки се на връзката „очаквания – цели – заплащане – поведение – резултати“, в доклада са формулирани някои виждания за необходимостта от нов/разширен подход към възнаграждението на труда, с цел постигане на висока степен на ангажираност на заетите и на значими бизнес ползи. Представени са данни от емпирично изследване на стопански субекти от раздел 11 „Производство на напитки“ според КИД-2008, проведено през 2018 г. Въз основа на установените резултати са очертани насоки за успешно фирмено поведение в областта на трудовото възнаграждение.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.