Радко Радев

Ключови думи: бизнес планиране, индустриални фирми, маркетингова концепция

Резюме

Настоящият доклад има за цел да разкрие някои специфични аспекти на приложението на процеса на бизнес планиране в индустриалните предприятие в България, свързани с неговия обхват и конкретни етапи. Докладът, също така, разглежда важността на тактическото бизнес планиране и връзката му със стратегическото такова. Накратко е представена методологичната рамка на емпиричното изследване, проведено сред извадка от фирми от индустриалния сектор в България.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.