Вяра Славянска

Ключови думи:

Резюме

Неоспорим факт е, че съвременната организация все повече се ориентира към прилагане на проектен подход при изпълнение на голяма част от своите дейности. Това често води до наличието на множество разнообразни, едновременно реализиращи се проекти, което очертава измеренията на т.нар. мултипроектна среда.
Управлението на човешките ресурси има много важна роля в решаването на проблемите, присъщи на мултипроектната среда. Тъй като изконното му предназначение е да допринася за достигане на организационните цели, а проектите са част от организационната стратегия, следователно от него се очаква да подпомага тяхното успешно изпълнение. В същото време, управлението на човешките ресурси има и „собствени“ дългосрочни приоритети, свързани с потребностите на постоянната функционална организация. Всъщност, именно съвместяването/балансирането на краткосрочните приоритети на проектите и дългосрочните цели на функционалните отдели създава основните предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в мултипроектна среда.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.