Даниел Йорданов

Ключови думи: капиталов пазар, БФБ-София, инвестиции, IPO, финансови инструменти

Резюме

Докладът цели да анализира състоянието и да изведе тенденции, свързани с развитието на капиталовия пазар, както и възможностите и предимствата, който дава като механизъм за финансиране дейността на компанията. При оценката на състоянието на капиталовия пазар в България е използвана информация от Комисията за финансов надзор, данни от БФБ-София и собствени изчисления. В съвременната история на българския капиталов пазар, и особено вторичния пазар се отъждествява с БФБ-София.
Показателите от търговията там в голяма степен се възприемат като картина за състоянието и перспективите за развитие на пазара. На база на този подход в настоящия материал, където борсовите показатели дават аналитична основа за разглеждане на перспективите и възможностите пред българските компании за финансиране през БФБ-София, както и да се извадят някой предимства от предприемането на подобен ход.

Download full paper (PDF)

Share your thoughts with us.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.